۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

چه کشورهایی دارای چنین انرژی هسته ای هستند؟ و چگونه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا حمایت می شوند؟

در حال حاضر بسیاری از کشورها مانند ژاپن ، اسرائیل ، پاکستان و هندوستان مدتهاست که دارای چنین انرژی می باشند. بویژه ژاپن که فقط با وجود چنین انرژی می تواند صنایع و اقتصاد خویش را پیش ببرد. کشورهایی مانند اسرائیل، پاکستان ، هندوستان مدتهاست که دارای انرژی هسته ای هستند . علت مخالفت نکردن آمریکا و دیگر ملل اروپایی بستگی تام وتمام به منافع اقتصادی سیاسی آنان دارد. تا زمانیکه آنان منافع آمریکا و در درجه دوم کشورهای متحد اروپا را حفظ کنند از" حفا ظ قانونی!" نیز برخوردارند ولی همینکه کوچکترین خدشه ای به منافع کوتاه مدت ویادراز مدت آنان وارد آید " زیر پا گذاشتن پروتکل های جهانی" را پیش کشیده و با انواع فشارها و تجاوزات مستقیم وغیر مستقیم دولتها را تحت فشار قرار می دهند. هند و پاکستان بدون برخورداری از حمایت قدرت های جهانی و تنظیم رابطه لا زم با آنها ، هرگز امکان دسترسی به سلاح اتمی را نمی یا فتند و از مزایای آ ن برای بالا بردن موقعیت و موضع استراتژیک خویش نمی توانستند بهره بجویند.